Środkowa część strony

Regulamin

§ 1

 • 1. Portal – strona działająca pod adresami ww.hity.com.pl, www.hitroku.pl, www.hitlata.pl.
 • 2. Administrator – właściciel i osoba zarządzająca portalem.
 • 3. Użytkownik – osoba posiadająca konto na portalu ww.hity.com.pl, www.hitroku.pl, www.hitlata.pl.
 • 4. Materiał – dodany HiT w postaci foto, audio oraz video.
 • 5. Konto - Portal HiTY.com.pl wymaga darmowej rejestracji, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • 6. Strony HiTY.com.pl, HiTROKU.pl oraz HiTLATA.pl zostały stworzone, aby każdy na bieżąco mógł poznawać obowiązujące trendy muzyczne w poszczególnych kategoriach, jak również promować własne ulubione lub stworzonych HiT-y.

§ 2

 • 7. Za pośrednictwem portalu dopuszcza się:
  • umieszczanie zdjęć z podpisami wraz z plikiem mp3,
  • umieszczanie teledysków, nagrań video,
  • głosowanie na poszczególne nagrania audio i video,
  • branie udziału w konkursach.
 • 8. Umieszczane materiały foto, audio oraz video muszą być zgodne z § 3
 • 9. Usługi dostępne w portalu mają charakter darmowy lub odpłatny.
 • 10. Administrator zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem portalu.
 • 11. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody. Przysługuje mu również prawo do wycofania swojej zgody na ponoszenie opłat, w ciągu 10 dni od dnia rozpoczęcia usługi.
 • 12. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Portalu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

§ 3

 • 13. Dodając Materiały bierzesz za nie pełną odpowiedzialność. Bez zastrzeżeń zgadzasz się z tym, iż w przypadku kiedy dodasz nie swoje materiały, ich prawowity właściciel po udowodnieniu, że są one jego własnością i zostały umieszczone przez Ciebie bez jego zgody, ma prawo rościć od Ciebie odszkodowanie na drodze prawnej.
 • 14. Surowo zabronione jest dodawanie zdjęć oraz filmów pornograficznych, reklam, zdjęć przerobionych mających na celu obrażanie osób na nich się znajdujących, zdjęć nawołujących do przemocy, zdjęć roznegliżowanych dzieci. Plików audio oraz video nie pasujących do żadnej kategorii znajdującej się w portalu. Za dodanie wyżej wymienionych zdjęć, filmów oraz plików audio użytkownik będzie miał dożywotnio zablokowane konto przez Administratora.
 • 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Portalu treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 • 16. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Portalu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 • 17. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 • 18. Użytkownik udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Portalu w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

§ 4

 • 19. Dane zbierane przez Portal nie są chronione Ustawą o Danych Osobowych, ponieważ nie zawierają informacji tajnych i poufnych w rozumieniu Ustawy. Nigdy jednak nie zostaną przekazane (wyłączając żądania sądów, prokuratur i innych organów ścigania), ani odsprzedane osobom trzecim.

§ 5

 • 20. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Portalu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 • 21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Portalu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Portalu. W miarę możliwości Administrator będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Portalu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
 • 22. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Portalu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Portalu. W miarę możliwości Administrator zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Portalu. W takim przypadku Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
 • 23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administrator. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administrator bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 • 24. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 • 25. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek oraz plik audio, video.
 • 26. Administrator zwraca uwagę, że Portal zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Administrator oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

§ 6

 • 27. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Administrator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 • 28. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: hitycompl@gmail.com lub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny pod adresem www.hity.com.pl/reklamacja. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).
 • 29. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Administrator powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • 30. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 • 31. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.
 • 32. Administrator nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Portalu.
 • 33. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

§ 7

 • 34. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2014r.
 • 35. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.hity.com.pl/regulamin/.
 • 36. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem www.hity.com.pl/regulamin/.
 • 37. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Prawa część strony